mandag 29. august 2011

Bedre lærerutdanning med de rødgrønne

Gode lærere er avgjørende for å skape en bedre skole. For å skape bedre lærere har den rødgrønne regjeringen styrket finansieringen av lærerutdanningene fra 2011. Ferdig innført vil høyskoler og universiteter har 166 millioner mer å bruke på å utdanne bedre lærere.

De siste årene har den rødgrønne regjeringen satt i verk en rekke tiltak for å skape en bedre skole. 
• Våren 2009 la regjeringen fram en ny Stortingsmelding: "Læreren. Rollen og utdanningen" (St.meld.nr.11 (2008-2009). Som en konsekvens av denne ble det fra høsten 2010 innført en ny, todelt Grunnskolelærerutdanning (GLU) som erstatning for den gamle Allmennlærerutdanningen. En grunnskolelærerutdanning for trinnene 1-7 og en for trinnene 5-10.
• Regjeringen jobber med å innføre et oppfølgingsår for nyutdannede lærere.
• Det er opprettet over 1000 flere studieplasser for lærere
• Det har vært iverksatt en stor rekrutteringskampanje (og partnerskap) – GNIST – som har økt oppmerksomheten og hevet statusen for læreryrket
• Søkningen til lærerutdanningene har økt med nesten 50 prosent de tre siste år.
• Finansieringen av lærerutdanningen ved høyskoler og universitet er styrket, voksende til over 150 millioner
• Det er innført avskrivingsordninger for lærere med mastergrad i språk og MNT-fag (Matematikk, Naturfag og Teknologi)
• Det er innført Lektor II ordning i skolen for å få inn folk med teknisk kompetanse i skolen, selv om de formelt ikke er lærere
• Regjeringen har satt i gang gjennomgang av resten av lærerutdanningene.

Sett opp mot Høyres måte - mer måling og strengene karakterkrav - syns jeg vi ligger ganske godt an.

Ingen kommentarer: