tirsdag 4. oktober 2011

Bra Kompetansedokument fra NHO

NHO har gitt ut et dokument om kompetanse. Konklusjonen er at NHO har gitt ut et meget godt dokument. I motsetning til det som er typisk NHO, og særlig i valgkamp, er dette dokumentet (nesten) fritt for fikse påfunn. Sett fra mitt ståsted virker dokumentet godt oppdatert på den faktiske politikken som føres. Forslagene er stort sett gode, fornuftige, realistiske og gjennomarbeidete. Dokumentet har fire deler. Her er mine kommentarer:

Læring gjennom arbeid: NHO slår fast at læring må foregå i hele yrkeskarrieren, og påpeker den enorme innsatsen som gjøres i arbeidslivet med uformell læring (I 2003 ble det i følge FAFO utført ikke-formell opplæring til en verdi av 9,3 mrd.). De signaliserer også en ambisjon om å styrke kvaliteten i slik opplæing, blant annet gjennom nærmere samarbeid med universiteter og høyskoler. Skattefradrag for kostnader til utdanning, både for virksomheter og den ansatte, er interessante tanker.
  • Kvalitet og relevans i utdanningen: NHO spør etter kvalitet, men svarer i stor grad "relevans". De mener at Lånekassen skal bruks til å ""styre" utdanningsstrømmer mot læresteder i de land og de fag der vi har særlig behov for kompetanse". Samtidig mener NHO at det skal gis støtte til førsteåret ("freshman") til land med fireårig bacheolor, noe som ikke har noe med kvalitet å gjøre.
  • Kvalitet og rekruttering: Dette syns jeg er den beste delen i NHOs dokument. Litt overraskende tar NHO til orde for sterkere styring av utdanningsvalg. De siser rett ut at "Elevers og studenters ønsker kan, etter NHOs syn, ikke være det dominerende prisnippet for dimensjonering av utdannings- og studietilbud." Meget interessant. Jeg savner konkretiseringer: Hvordan mener NHO det faktisk skal gjøres? For å øke kvalitet i (høyere) utdanning viser NHO samme mangel på fantasi som Høyre: Det eneste svaret er å sette høyere karakterkrav og/eller flytte en utdanning til en høyere finansieringsklasse. Fantasiløst. Jeg syns også NHO i stor grad overser at trenden for MNT-fag er i ferd med å snu: Det er ikke lenger en nedgang i søkningen til teknologi og realfag. Det er heller ingen sterk oppgang, men poenget nå må være å bygge videre på de positive resultatene som er oppnådd. Forslagene om tiltak mot frafall, kartlegging av kompetansebehov, godkjenning, fleksibilitet mm. er stort sett gode.
  • Organisering av utdanningen: For høyere utdanning gir NHO stort sett støtte til (den frivillige, men stimulerte) politikken om SAK - Samordning, Arbeidsdeling (både nasjonalt og internasjonalt) og (faglig) Konsentrasjon. De påpeker den litt uklare situasjonen fagskolene står oppe i, men konluderer litt overraskende med å anbefale at fagskolene i 2020 skal være "organisert som annen tertiærutdanning med statlig styring og finansiering". Også i dette kapittelet overrasker NHO som tilhenger av statlig styring, blant annet gjennom sentralt gitte eksamener i høyere utdanning.
Dokumentet hadde tjent på litt mer fantasi i forslag til hvordan ting kan gjøres bedre og annerledes der NHO har (legitim) kritikk. Mer penger og strengere karakterkrav trenger man ikke et helt dokument for å foreslå. Men alt i alt har NHO gitt ut et oppdatert og spennende dokument om kompetansepolitikk.

Ingen kommentarer: